تولیوفروش انواع دستگاههای بتن سبک پرتابل تکفازو3فاز


8 ماه پیش


گروه ماشین سازی فومابتن گروه ماشین سازی فومابتن اززیرگروه شرکت زیباسازه مهرپویان رضوی میباشدودرسالها متمادی باتجربه ودانش روزدنیاشروع به تولید انواع دستگاههای بتن سبک پرتابل(فوم بتن)نموده است دستگاههای که این شرکت تولیدمیکنددرتمامی زمینه هانسبت به مدلها مشابه پیشرفته تروایمنتربابازده بالاتولیدمیشود این دستگاههادرتمامی مدلهاباظرفیتهای مختلف تولیدودراختیارهموطنان گرامی قرارگرفته است سیستم پمپ این دستگاه درمدلهاماردونی(منوپمپ)پری استاتیک آلمانی که بهترین نوع پمپ برای بتن سبک میباشدوسیستم تحت فشارکه درمخازن زخیم وبافشارهواکه توسط کمپرسوربادایجادمیشودبه طبقات منتقل میشود این دستگاههادرباحجم میکسرهای مختلف بسته به سفارش وکاربری موردنیازتولیدمیشود برای اولین باردرایران این شرکت شروع به تولیددستگاه تکفازباسیستم منوپمپ نموده که ازنظرتولیدروزانه بادستگاههای سه فازبرابری مینماید ماهمچنان درصدرتولیدکنندکان دستگاههای بتن سبک ایران میباشیم اعطای نمایندگی برای تمامی استانهاوشهرستانها برای اطلاعات بیشتربه وب سایت زیرمراجعه نمائید www.zibasazeh.ir تلفن تماس09154462028