نرم افزارمدیریت منابع انسانی رادیکال


8 ماه پیش


قراردادها و ... ) به صورت نامحدود • امکان ورود اطلاعات پرسنل از فایل اکسل تفکاطلاعات شناسنامه ای ، تکمیلی ، افراد تحت تکفل ، الگوی های انتساب داده شده و ... • گزارش جامع از لیست ضمیمه های ثبت شده به تفکیک پرسنل و فیلتر بر اس ا •